İHALE İLANI – BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ « Tatvan Sesi Gazetesi

SON DAKİKA

İHALE İLANI – BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 23 Ağustos 2019 - 12:13 'de eklendi ve 550 views kez görüntülendi.

BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KOYUNPINAR KÖYÜ 1 VE 2 SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/401832
a) Adı :Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
b) Adresi :Beşminare Mah. 13/1 13000 Merkez/BİTLİS
c) Telefon ve faks numarası : 4342287600-4342287610
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
kullanılarak inidirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KOYUNPINAR KÖYÜ 1 VE 2 SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KOYUNPINAR KÖYÜ 1 VE 2 SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bitlis İli Tatvan İlçesi Koyunpınar Köyü
ç) Süresi/teslim tarihii : Yer tesliminden itibaren 30(Otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.09.2019 -10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri(e-tekliflerin açılacağı adres): İL ÖZEL İDARESİ İHALE TOPLANTI SALONU

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere dair Tebliğde Yer Alan A/V Grubu İşler Benzer İş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Bu kişiler, ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleri ile birlikte kamuda veya özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden meslek odası kaydı veya hizmet çizelgelerini vereceklerdir. (Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamından mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilkişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir Ancak, ihaleye teklif verecek olanların e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dökümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini,anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ,ihale yapılan istekli ile anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar:İhalede uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.