T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ADANA « Tatvan Sesi Gazetesi #EVDE KAL

SON DAKİKA

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ADANA

Bu haber 20 Temmuz 2020 - 13:05 'de eklendi ve 758 views kez görüntülendi.

TATVAN SAHİLİ FUAR MEVKİİ VE İNCEKAYA MEVKİİ İSKELELERİ İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/359530
a) Adı : V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ADANA ULAŞTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : BARIŞ BULVARI NO:8 01190 SEYHAN/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3224357837 – 3224357787
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
kullanılarak inidirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :TATVAN SAHİLİ FUAR MEVKİİ VE İNCEKAYA
MEVKİİ İSKELELERİ İNŞAATI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Fuar mevkiinde 40X12 m ebadında, İncekaya
Mevkiinde 18X5 m ebadında çelik kazıklı iskele yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ
ç) Süresi/teslim tarihii : Yer tesliminden itibaren 90(Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.08.2020 – 11.00
b) İhale komisyonunun toplantı yer
i(e-tekliflerin açılacağı adres): UAB V: BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  Bu ihalede 11.06.2011 Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan A-X grubu işler Benzer İş olarak kabul edilecektir.
  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  Benzer işe denk sayılacak Mühendislikl ve Mimarlık Bölümleri: İnşaat Mühendisliği
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
  Fiyat Dışı Unsur Tanımı : İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğuı işlerden almış olduğu ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan veya devam eden işllerde iş durum belgesi almaya hak kazanılan, tek sözleşmeye bağlı Deneyim Puanlaması(DP); Teklif edeceği bedelin müstakil olarak % 80’ine eşit veya az olmamak üzere A-X grubu deniz yapılan iş grubundan Çelik Kazıklı olarak yapılmış İskele,Rıhtım vb. iş kalemine haiz iş deneyim Belgesi, ihale ilan tarihi itibarıyla güncellenerek puanlama yapılacaktır. İş deneyim belgesi değerlendirilirken denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınban belge tutarı beşte bir oranında dikkate alınacaktır. İş deneyim belgesinin iş ortaklığına ait olması durumunda belgedeki ortaklık oranında değerlendirmeye alınacaktır. Ortak girişim olarak ihaleye katılan isteklilerden sadece pilot ortağa ait olan İş Deneyim Belgesi değerlendirmeye alınacaktır. (DP) için koşulu sağlayan İş Deneyim Belgesi belirtilen şartlara uygun var ise 10 (on) puan, yok veya uygun değilse 0(sıfır) puan alacaklardır. DP hesaplanırken geçerli olan İş Deneyim Belgelerinden ihale ilan tarihi itibariyle güncel bedeli en yüksek olan belgeler dikkate alınacak olup, sunulan iş deneyim belgelerinin tutarları toplanmayacaktır.
  Hesaplamada kullanılacak formül : Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı+Fiyat Dışı Unsur Puanı
  Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu
  Numune DEğerlendirme Kullanılacakmı?: Hayır
  Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak mı? : Hayır
  Teklif Fiyat Puanı :90
  Nasip Değeri : Var olanlara puan uygulanacak. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir Ancak, ihaleye teklif verecek olanların e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dökümanını indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9.İstekliler tekliflerini,anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15.Diğer hususlar:İhalede uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 16.11.2013 tarih ve 28823 sayılı Resmi Gazete İlanı ile 30.11.2013 tarih ve 288837 sayılı Resmi Gazete Düzeltme İlanında görüleceği üzere, Bakanlığımız Altyapı Yatrılmları Genel Müdürlüğüne bağlı ihale edilecek işlerde (N) sınır değer katsayısı=1,00 olarak alınmıştır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.